Sieradzka 11 i Polna 5, 98-260 Burzenin

Regulamin bezpieczeństwa dzieci publicznego przedszkola

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W BURZENINIE

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz. U. Nr 256 z 2004r poz. 2572 ze zmianami).
  • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. Z1991r Nr 120 poz. 526).
  • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
    w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.. Nr.6 z 2003r poz. 69 ).
  • Statut Zespołu Szkół w Burzeninie

 § 1

Publiczne Przedszkole w Burzeninie sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

§ 2

Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Burzeninie są świadomi odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków jest  priorytetem ich wszelkich działań.

§ 3

Nauczyciele odpowiadają za zdrowie i życie dzieci a w przypadku ich narażenia ponoszą pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.

§ 4

Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.

§ 5

Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP Ppoż. które są określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

§ 6

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 7:00 przez rodziców /prawnych opiekunów lub osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

§ 7

Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/ prawnych opiekunów lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione. Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów jest składane na początku roku szkolnego u wychowawców poszczególnych grup. Oświadczenie do odbioru dzieci dla  osób upoważnionych zawiera:

numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

§ 8

Nauczyciel powinien widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z ogrodu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

§ 9

Dzieci są objęte ciągłą opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych.

§ 10

Wszystkie oddziały pracują zgodnie z arkuszem organizacji przedszkola.

Punktualnie od godz. 8.30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Na początku roku szkolnego rodzice są  informowani o godzinach pracy poszczególnych oddziałów i do której grupy rano przyprowadzają swoje dziecko, jeśli jego oddział nie jest czynny od godziny 7.00.

§ 11

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8:30 - 13:30     Realizacja Podstawy Programowej

7:00 - 8:30       Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne. Aranżowanie, inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna w oparciu o wyniki obserwacji. Obserwacje pedagogiczne dzieci.

8:30 - 8:45       Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące grupę.

8:45-9:15         Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane.

9:15-9:30         Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9:30-10:00       Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania  posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

10:00-11:00      Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą

11:00-11:30      Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

11:30-11:45      Czynności samoobsługowe w łazience, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

11:45-12:15      Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

12:15-12:45      Spacery i wycieczki kierowane przez nauczyciela z całą grupą celem poznania obserwacji przyrodniczych.

12:45-13:30     Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, realizacja pomysłów dzieci, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą. Praca indywidualna, zabawy swobodne.

13:30 – 15:00   Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatyw dzieci, zabawy muzyczno-ruchowe. Swobodne rozmowy z dziećmi, czytanie książeczek z literatury dziecięcej. Rozchodzenie się dzieci.

 §12

Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić
z niej samowolnie, bez pozwolenia i opieki. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez niego lub dyrektora pracownika przedszkola, sprawującego w danym momencie opiekę nad dziećmi.

§ 13

Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się szczególną uwagę na zgodną
i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek
i uczy dzielenia się nimi.

§ 14

Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

§ 15

Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

§ 16

Nauczyciel stara się nie prowadzić rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

§ 17

Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z zabawek i urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu. Nauczyciele zapoznają dzieci z regulaminem korzystania z placu zabaw.

§ 18

Codziennie rano woźny ma obowiązek sprawdzić ogród pod kątem bezpieczeństwa. Sprawdza czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.

Nie zwalnia to jednak nauczyciela z obowiązku sprawdzenia sprzętu,
z którego korzystają jego dzieci.

§ 19

Nauczyciel idąc z dziećmi do szatni w celu wyjścia do ogrodu przedszkolnego, na wycieczkę czy spacer itp., przelicza je i pozostawia na chwilę pod opieką wyznaczonego przez siebie pracownika (woźna, pomoc nauczyciela). Idzie po swoje osobiste rzeczy i wraca do szatni. Gdy dzieci są gotowe do wyjścia udaje się z grupą poza teren budynku. Nauczyciel przebywa zawsze w szatni razem z dziećmi.

§ 20

Każda nauczycielka wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego zobowiązana jest sprawdzić furtki i bramy przedszkolne, czy są zamknięte.

§ 21

W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi.

§ 22

Podczas pobytu dzieci 3 letnich w ogrodzie przedszkolnym uczestniczy wraz z nauczycielką, pomoc nauczyciela.

§ 23

Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu parami. Po ustawieniu dzieci w pary nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy są wszystkie dzieci.

§ 24

Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

§ 25

Przy przemieszczaniu się z sali np. na przedstawienie teatralne, koncert, do szatni, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. W szatni oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola; woźne i pomoce nauczyciela zobowiązane są do monitoringu tych pomieszczeń.

§ 26

Panie woźne monitorują ruch dzieci i dorosłych w szatniach i na holu. Zwracają uwagę na to, aby dzieci wchodziły do swojej sali, a dorośli po pożegnaniu z dziećmi opuścili teren przedszkola, jeżeli nie kontaktują się z nauczycielkami.

Każde dziecko w przedszkolu poruszające się „samo” na korytarzu musi wzbudzić zainteresowanie pracowników przedszkola.

Nie wolno pracownikom opuszczać miejsca dyżuru pod groźbą służbowych sankcji. Zwolnienie z obowiązków może wydać dyrektor przedszkola.

§ 27

Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenie dostępu dzieci do środków czystości.

§ 28

Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca i celu wyjścia, ilość dzieci, opiekunowie, godzina wyjścia i przewidywany czas powrotu.

§ 29

Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów. Kierownik sporządza kartę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać oświadczenie, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy pamiętać, że rodzice nie mogą brać odpowiedzialności, ponieważ nie byli w tym celu przeszkoleni. Odpowiedzialność ponoszą tylko pracownicy przedszkola.

§ 30

Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.

§ 31

Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.

§ 32

Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

§ 33

Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy: pomoc nauczyciela lub inny pracownik przedszkola. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

§ 34

W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany:

- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe;

- zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze;

- zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;

- niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola;

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

§ 35

Procedura powypadkowa związana z dokumentowaniem wypadku określona jest w instrukcji BHP obowiązującej w Przedszkolu.

§ 36

Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.

§ 37

W sytuacji, gdy rodzic lub prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka/prawnych opiekunów. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel powiadamia dyrektora i oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Szczegółowe procedury związane z nieodebraniem dziecka z przedszkola zawarte są w Regulaminie zawierającym zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

§ 38

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe. Odbieranie dziecka przez osoby w dni i godziny wskazane w orzeczeniach sądowych są dla nauczyciela wiążące.

W przypadkach, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie odbioru dziecka i nie realizują wskazań sądowych, dyrektor przedszkola lub dyżurujący nauczyciel powiadamia policję.

§ 39

Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia, czyli od 7.00 do 7:30 oraz 8:30 – 9:00,  a odbierane od -12:30 do 15:00 tj. do czasu zamknięcia placówki. Inne godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest uzgodnić z wychowawcą grupy.

§ 40

Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności dziecka do przedszkola, po przebytych chorobach zakaźnych.

§ 41

Rodzice zobowiązani są wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do przedszkola. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy je dziecku odebrać.

§ 42

Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych.

§ 43

Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.

§ 44

W przedszkolu będą robione zdjęcia z różnych okazji. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wyrażają lub nie wyrażają zgody na fotografowanie dziecka oraz umieszczanie zdjęć z wizerunkiem dziecka na stronie internetowej przedszkola.

§ 45

W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola przez psychologa, logopedę oraz pod kątem zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.

§ 46

Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. W przypadku, gdy dziecko wymaga zażywania leków w czasie pobytu w przedszkolu, decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami.

§ 47

Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolną decyzją.


Super User