Sieradzka 11 i Polna 5, 98-260 Burzenin

Ramowy rozkład dnia

ramowy rozklad dnia

Ramowy rozkład dnia

8:30 - 13:30     REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

7:00 - 8:30       Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne. Aranżowanie, inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna w oparciu o wyniki obserwacji. Obserwacje pedagogiczne dzieci.

8:30 - 8:45       Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące grupę.

8:45-9:15         Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane.

9:15-9:30         Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9:30-10:00       Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania  posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

10:00-11:00      Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą

11:00-11:30      Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

11:30-11:45      Czynności samoobsługowe w łazience, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

11:45-12:15      Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

12:15-12:45      Spacery i wycieczki kierowane przez nauczyciela z całą grupą celem poznania obserwacji przyrodniczych.

12:45-13:30     Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, realizacja pomysłów dzieci, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą. Praca indywidualna, zabawy swobodne.

13:30 – 15:00   Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane
z inicjatyw dzieci, zabawy muzyczno-ruchowe. Swobodne rozmowy z dziećmi, czytanie książeczek z literatury dziecięcej. Rozchodzenie się dzieci.

Super User