Sieradzka 11 i Polna 5, 98-260 Burzenin

Plan współpracy przedszkola

PLAN WSPÓŁPRACY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BURZENINIE
ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

NA LATA 2017-2022
 

 

Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami ma duży wpływ na rozwój podopiecznych. Najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym to:

  • kształtowanie postaw społecznych, odpowiedzialności za drugiego człowieka, tolerancji, empatii, uwrażliwienie na potrzeby innych

i pomoc potrzebującym,

  • rozwój zainteresowań i zdolności dzieci,
  • otwartość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
  • prezentowanie umiejętności, wiedzy i osiągnięć,
  • rozwijanie zainteresowań u dzieci teatrem, sztuką teatralną oraz muzyką poważną,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach użyteczności publicznej.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

- sformułowane wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok  szkolny,

- diagnozę potrzeb i zainteresowań,

- oczekiwania rodziców wobec przedszkola,

- treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,

- treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji

  programach wychowania przedszkolnego,
- treści podstawy programowej.
 

Celem współpracy jest:

- Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

- Wspomaganie rozwoju dziecka, poszerzanie wiedzy o świecie.

- Integracja oddziaływań wychowawczych.

- Promowanie wartości wychowania przedszkolnego, osiągnięć  przedszkola,  jego wychowanków i nauczycieli.

- Kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw wobec drugiego człowieka.

- Kształtowanie poczucia wartości jako członka społeczności lokalnej  i regionalnej.

- Wspieranie działalności przedszkola.

- Włączanie rodziców w życie placówki.

 

INSTYTUCJA

ZAKRES WSPÓŁPRACY


URZĄD GMINY

- zapoznanie dzieci z pracą urzędu

- złożenie okolicznościowych życzeń pracownikom z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy

- nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z okazji uroczystości przedszkolnych


POLICJA

- kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe

- zapraszanie policjantów do przedszkola – zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta

- pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania 
w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę

STRAŻ POŻARNA

- przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki

- spotkania ze strażakami na terenie przedszkola – wspólne zabawy „strażackie”

- prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym

- wycieczka do straży – zapoznanie z budynkiem, wyposażeniem

OŚRODKI ZDROWIA

- wycieczka do gabinetu lekarskiego oraz poszczególnych pomieszczeń ośrodka zdrowia
- prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej

BIBLIOTEKA

- udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych

- poznanie obiektu i zasad korzystania z biblioteki

- udział w realizacji akcji, projektów, konkursów

GDK

- udział dzieci w uroczystościach lokalnych organizowanych GDK (11 Listopada, 3 Maja, Dzień Książki, Dzień Bibliotekarza)

- udział wychowanków w przeglądach organizowanych przez GDK
- współpraca przy organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci na terenie przedszkola
- wspólne organizowanie uroczystości

- organizacja jarmarku bożonarodzeniowego

- akcja czytanie bajek Andersena

Współpraca przy organizacji obchodów Dnia Pluszowego Misia

NADLEŚNICTWO

- udział Leśnika w zajęciach przedszkolnych

- współpraca przy obchodach Dnia Drzewa czy akcji Sprzątanie Świata

 - wycieczki do Nadleśnictwa

DPS

- odwiedzenie mieszkańców DPS z okazji  uroczystości Dnia Babci i Dziadka

- przygotowanie drobnych upominków

WSPÓŁPRACA Z PARAFIĄ

- Konkurs plastyczny -  „Jan Paweł II w oczach dzieci”. Portret Jana Pawła II - pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.

- Konkurs plastyczny : „Mój różaniec” - rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.

- Lampion adwentowy –wykorzystanie umiejętności plastycznych, własnej kreatywności i uwrażliwienie na duchowe aspekty życia

- Bal Wszystkich Świętych – przybliżenie postaci świętych, , ukazanie dzieciom radości jaką daje życie dla Boga i z Bogiem, oraz ukazanie niezwykłej relacji jaką jest tajemnica świętych obcowania, dzięki której nieustannie możemy cieszyć się pomocą i wstawiennictwem świętych.                                                                                  

- Jasełka Bożonarodzeniowe – występ dla społeczności, w grupach dla rodziców i dziadków

- Orszak Trzech Króli – udział w Orszaku przypomina nam, że Bóg jest gotów przyjąć każdego, że On jest dla wszystkich, także tych, którzy starają się do niego dotrzeć rozumem, a nie wiarą. Celem jest rozpowszechnienie wydarzeń w stajence betlejemskiej i rodzinny udział w obchodach pamiątki tego wydarzenia.

- Rekolekcje szkolne udział chętnych przedszkolaków  ma na celu pogłębienie u uczniów więzi z Chrystusem i Kościołem, uzupełnienie nauki religii o właściwy katechezie wymiar inicjacyjny oraz podjęcie zadań ewangelizacyjnych wobec środowiska szkolnego

- Procesja na Boże Ciało – udział w procesji i  sypanie kwiatków przez dziewczynki  z przedszkola jako wdrażanie  w życie parafii  i forma modlitwy  oraz  oddania czci Panu Jezusowi

 

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 

1. Poszerzenie wiedzy i doświadczeń dzieci z zakresu zdrowia, ochrona środowiska, bezpieczeństwa, zrównoważonego
    rozwoju, współpracy i kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

2. Uwrażliwienie na potrzeb otoczenia – bezinteresowna pomoc  innym, empatia.

3 . Nabycie szacunku dla pracy innego człowieka i jego wytworów.

4. Poszanowanie godności człowieka.

5. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.

6. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.

7. Odczuwanie przez dzieci radości z podejmowanych z ich inicjatywy działań, rozumienie ich znaczenia.
8. Nabycie wiary przez dzieci we własne siły i możliwości, chętne  i odważne prezentowanie swoich umiejętności i osiągnięć.

9. Poznanie środowiska lokalnego i działanie na rzecz wzajemnego rozwoju.

10. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczy ułatwiających dziecku zrozumienie i poznania świata oraz właściwego w nim  funkcjonowania.

11. Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.

Super User