Sieradzka 11 i Polna 5, 98-260 Burzenin

Plan współpracy z rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 

WSTĘP

Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci.

Współpraca ta nie dotyczy tylko rodziców. Jeżeli dzieckiem zajmują się dziadkowie lub dorastające rodzeństwo, wówczas ich także trzeba traktować jak partnerów. Jeśli do przedszkola trafiają dzieci z domu dziecka, należy z ich wychowawcami nawiązać bliskie porozumienie.

            Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie. Współpraca rodziców i nauczycieli jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra poszczególnych dzieci w procesie nauczanie i wychowania.

             Naczelnym celem współpracy z rodzicami jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z dziećmi. Nie chodzi tylko o doskonalenie działań wychowawczych jedynie w stosunku do dzieci tzw. trudnych czy zaistniałych w grupie sytuacji konfliktowych. Stosowane w praktyce różnorodne formy współpracy, dotyczą spraw związanych z wychowaniem wszystkich dzieci bez wyjątku. Należą one do codziennych oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu i przysługuje im taka sama ranga jak zajęciom dydaktycznym.

  Środowisko rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka, stąd konieczne jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu. Zadaniem wychowawcy jest pomoc, wspieranie i troska o spójność wysiłków wychowawczych domu i przedszkola oraz pomoc dziecku w pokonywaniu trudności w procesie jego rozwoju.

  Nauczyciel znając dziecko i posiadając odpowiednią wiedzę psychologiczno – pedagogiczną, ukierunkowuje pracę rodziców, ukazując wszelkie nieprawidłowości i nowe metody wychowawcze.

Wpływów rodziny nie można ignorować. Któż inny jak nie rodzic jest „kopalnią wiedzy” o własnym dziecku, z której nauczyciel czerpie informacje niezbędne do indywidualnej pracy z dzieckiem. Od współdziałania tych dwóch środowisk zależą efekty rozwojowe dzieci.

            Aby przedszkole zyskało miano „naszego przedszkola” konieczne staje się wypracowanie takiego modelu współpracy z rodzicami, gdzie obie współpracujące strony będą miały poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształcenia dziecka. Różne formy współpracy z rodzicami powinny być więc najkorzystniejsze z punktu widzenia potrzeb dzieci, w zakresie poznawania świata, rzeczy, ludzi, przeżywania wartości.

CEL OGÓLNY :

  • wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

  • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
  • wszechstronny rozwój dziecka
  • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
  • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
  • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
  • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
  • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
  • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

Punktem wyjścia do napisania programu były wnioski z obserwacji, wywiadów i rozmów przeprowadzanych z rodzicami.

Lp.

FORMA

TEMATYKA SPOTKAŃ

TERMINY

1.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Zapoznanie z podstawa programową wychowania przedszkolnego, procedurami przyprowadzenia i odbierania dzieci, programami realizowanymi w grupie, sprawy różne

Sprawy organizacyjne (np. roczny plan pracy, ramowy rozkład dnia, godziny pracy poszczególnych oddziałów, godziny posiłków, zasady korzystania 
z posiłków, zajęcia dodatkowe, procedura odbierania dzieci, BHP 
w przedszkolu, wypełnienie dokumentacji) oraz informowanie 
o zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych 
w bieżącym roku szkolnym, zapoznanie 
z rocznym programem przedszkola, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców

IX2020

(wg harmonogramu spotkań 
z rodzicami)

2.

ZEBRANIA ANALITYCZNO-PODSUMOWUJĄCE 
2 RAZY W ROKU

Zebranie podsumowujące obserwacje dzieci – diagnoza dzieci, zakres realizacji podstawy programowej, przegląd wytworów dzieci, poruszanie problemów specyficznych dla danego oddziału

XII 2021

IV2021

(wg harmonogramu spotkań 
z rodzicami)

3.

PREZENTOWANIE WYTWORÓW DZIECI

Ekspozycja w sali prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

Cały rok

4.

UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE 
Z UDZIAŁEM RODZICÓW I INNYCH CZŁONKÓW RODZINY (POMOC RODZICÓW 
W ORGANIZACJI 
I CZYNNE UCZESTNICTWO)

Dzień Babci i Dziadka

Zabawa karnawałowa

Dzień Mamy i Taty

Uroczyste zakończenie roku

Cały rok

5.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW UMIESZCZANE NA TABLICY INFORMACYJNEJ/DROGA ELEKTRONICZNĄ

- zadania wychowawczo-dydaktyczne 
w obrębie danego miesiąca

- informacje o planowanych wycieczkach, uroczystościach,

- podziękowania za współpracę

- eksponowanie prac dzieci (galeria prac)

- informacje bieżące, ogłoszenia

- prowadzenie strony internetowej przedszkola, prowadzenie zamkniętych grup na portalu społecznościowym Facebook,

Systematycznie przez cały rok

5.

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

Informowanie rodziców o wynikach prowadzonych obserwacji, przeprowadzanie wywiadów i rozmów 
w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

Wg harmonogramu spotkań z rodzicami

6

WSPIERANIE RODZICÓW

W DZIAŁANIACH DYDAKTYCZNO– WYCHOWAWCZYCH

Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy 
na temat rozwoju i zdrowia dzieci. (psycholog, pedagog, logopeda)

Wg potrzeb

7.

 

UDZIAŁ RODZICÓW 
W PRACACH NA RZECZ PRZEDSZKOLA

- gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomocy dydaktycznych

- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole (zbiórka nakrętek, baterii, makulatury)

- udział w konkursach organizowanych 
w przedszkolu i w szkole

Cały rok

8.

SPOTKANIE
Z RODZICAMI NOWOPRZYJĘTYCH DZIECI

Dni otwarte

V-VI 2020

9.

INFORMACJA O POSTĘPACH DZIECI

Systematyczne informowanie rodziców o postępach i rozwoju ich dziecka w celu zachęcenia do współpracy na płaszczyźnie przedszkole-dom.

Cały rok

Super User