Sieradzka 11 i Polna 5, 98-260 Burzenin

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KSZTAŁCENIU ZDALNYM

  • 1. Organizacja pracy zdalnej.

1. Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.

2. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne

wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.

3 Zajęcia będą odbywały się według planu. Lekcja zasadnicza będzie trwała 30 minut, konsultacje, wyjaśnienia dotyczące lekcji  15 minut, następnie przerwa zgodnie z planem .Plan zajęć zostanie przedstawiony w osobnym pliku.

4. Zadania określone przez nauczycieli będą posiadały termin ukończenia (przesłania), po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane.

5. Prosimy o motywowanie dziecka do systematycznej, równomiernej pracy nad

przyswajaniem materiału.

6. Kształcenie zdalne nakierowane jest  na kształtowanie odpowiedzialności,

rzetelności i systematyczności.

7. Nauczyciele wpisują tematy lekcji do e-dziennika zgodnie z Tygodniowym rozkładem zajęć.

8. Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów.

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH.

Przebieg prowadzonej nauki zdalnej.

1. Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy

programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.

2. Nauczyciele przygotowują materiał i wytyczne dla poszczególnych klas zgodnie z tygodniowym rozkładem, ale pamiętają o maksymalnym skracaniu czasu, który uczeń musi poświęcić w danym dniu na realizację materiału z danego przedmiotu; tygodniowy zakres materiału dla danej klasy powinien uwzględniać równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć i możliwości psychofizyczne ucznia.

3. Zajęcia z przedmiotów takich jak: religia, wychowanie fizyczne, technika, muzyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe mogą odbywać się na zasadzie wykonania pracy w trakcie trwania danej lekcji. Nauczyciel może połączyć się z uczniem poprzez Teams lub wysłać lekcję poprzez e-dziennik(Librus). Ocenianie z w/w przedmiotów powinno dotyczyć prac wykonanych w czasie trwania danej lekcji.( dodatkowe referaty,  prezentacje mogą dotyczyć uczniów chętnych).Termin odsyłania prac ustala nauczyciel przedmiotu i podaje uczniom. Nie zadajemy prac pisemnych z takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, technika, religia, plastyka, muzyka.

4.Lekcja wychowawcza ma służyć jako kontakt wychowawcy z klasą. ( Nie zadajemy prac pisemnych).

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia będą systematycznie – od godziny 8.00 danego dnia,

prowadzili zajęcia poprzez aplikacę Teams. Odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców.Uczniowie mogą przesyłać pracę i sprawdziany także za pomocą e-dziennika i poczty służbowej nauczyciela.

6. Nauczyciel może także kontaktować się z uczniami i/lub rodzicami za pomocą poczty

e-mail, platform edukacyjnych i dziennika elektronicznego.

 Sposób prowadzenia nauki zdalnej.

1. Dostępność nauczycieli online do kontaktu w czasie pracy nauczyciela. Uwagi i zapytania można kierować telefonicznie do sekretariatu szkoły od 8.00- 15.00. Numer telefonu 438214125.

a. Od poniedziałku do piątku w godzinach zawartych w planie lekcji umieszczonym w e-dzienniku oraz określonych w harmonogramie konsultacji, nauczyciele pełnią dyżur

online pozostając wtedy w gotowości do bieżącego kontaktu z uczniami lub rodzicami.

b. Określony wyżej czas jest przeznaczony na zadawanie nauczycielowi pytań zarówno

w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo.

2. Aktywność ucznia w trakcie nauki zdalnej będzie miała wpływ na ocenę śródroczną (końcoworoczną) z zachowania.

a. Na każdej lekcji sprawdzana jest obecność.

a. Termin wykonania danego zadania nauczyciel podaje w trakcie lekcji.

b. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien

zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym

terminie.

2. Opieka nad uczniem uczącym się zdalnie.

a. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką

rodziców/opiekunów prawnych, którzy sprawują w tym czasie nad nim wyłączną

opiekę.

b. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji

opiekuńczych.

Super User