Sieradzka 11 i Polna 5, 98-260 Burzenin

Obsługa osób o specjalnych potrzebach

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Burzeninie składa się z Publicznego Przedszkola w Burzeninie (ul Sieradzka 11)  i Szkoły Podstawowej im ks. kan. Baltazara Pstrokońskiego w Burzeninie z siedzibami przy ul. Sieradzkiej 11 i ul. Polnej 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Burzeninie https://www.zsburzenin.pl (w tym również Biuletynu Informacji Publicznej - https://www.zsburzenin.pl/bip)

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności mogą wynikać z faktu, iż:
•    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł;
•    niektóre publikacje w formie PDF zamieszczone na stronie nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i nie są dostępne cyfrowo w całości;
•    niektóre materiały graficzne (obrazki, zdjęcia) nie posiadają alternatywnych opisów;
•    niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków;
•    nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i nie są tłumaczone na polski język migowy;
•    nie wszystkie linki zawierają atrybut „tytuł”;
•    nie ma możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu;
•    brak formularza kontaktowego.

 •  na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia mogą wynikać z faktu, iż:
•    dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

 • treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Zespołu Szkół w Burzeninie opublikowane przed 23 września 2019 r. i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pod numerem tel. 43 821 40 68 / 43 821 41 25.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Sieradzkiej11

 • Budynek posiada 2 kondygnacje, parter i piętro,
 • Do budynku prowadzą 3 wejścia, dwa od ul. Sieradzkiej, jedno od strony boiska. Do 2 wejść nie prowadzą schody. Wejście nr 3 od strony boiska posiada 2 stopnie schodowe
 • Wejście do budynku nr 2 od ul.Sieradzkiej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd dla wózków z wygodnymi poręczami
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, toalety). Do części pomieszczeń na piętrze prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą mieć do nich dostęp za pomocą schodołazu dostępnego w budynku.
 • W pobliżu budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Budynek przy ul. Polnej 5

 • Budynek jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje,
 • Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Polnej. Do wejścia nr 1 prowadzą schody. Wejście nr 2,3 nie posiada schodów.
 • Obok wejścia nr 1 dostępna jest winda  dla osób niepełnosprawnych prowadząca od podpiwniczenia do 2 kondygnacji
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i sale lekcyjne.
 • W pobliżu budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Koordynator ds. dostępności
Koordynatorką ds. dostępności w ZS w Burzeninie ul.Sieradzka jest                                                       
p. R.Tomaszewska (kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                
tel. 43 821 40 87.).


Deklaracja dostępności - PDF

Wniosek o zapewnienie dostępności - PDF

Super User